Kết quả Hong Kong FA Cup

Ngày 2023-05-13

Ngày 2023-05-01

Ngày 2023-04-29

Ngày 2023-01-07

Ngày 2022-12-17

Ngày 2022-12-10

Ngày 2022-12-03

Ngày 2022-10-08

Ngày 2022-10-02