Kết quả FIFA Confederations Cup

Ngày 2017-07-03

Ngày 2017-07-02

Ngày 2017-06-30

Ngày 2017-06-29

Ngày 2017-06-25

Ngày 2017-06-24

Ngày 2017-06-23

Ngày 2017-06-22

Ngày 2017-06-21

Ngày 2017-06-19

Ngày 2017-06-18

Ngày 2017-06-17